Osakeyhtiölain hallitusvastuusta

Osakeyhtiö, hallitustyö = omistajan edun valvonta.

Osakeyhtiön hallituksen jäsenyys on ensisijaisesti omistajien tahtotilan ja omistajapolitiikan toteuttamista. Hallituksella on valvontafunktio ja lisäarvon tuottamisfunktio. Osakeyhtiölaki asettaa yhtiön hallituksen jäsenelle tiukat reunaehdot, jäsenyys ei ole pelkkä muodollisuus. Osakeyhtiölaissa on koko joukko velvoitteita yhtiön hallitukselle, joista osakepääoman pysyvyys lienee se tärkein. Hallituksen tulee myös valvoa ettei yhtiön varoja jaeta OYL:n vastaisesti. Hallituksen tulee valvoa omistajapolitiikan toteutumista yhtiön operatiivisella tasolla ja on näin ollen yhtiön toimitusjohtajan valitsija ja läheisin työkumppani. Hallitukselle on sälytetty melkoinen määrä valvontavastuuta, johon liittyy hallinnon ja sen toiminnan järjestelyvastuu, sekä vastuu yhtiön varojen seurannasta ja käytöstä. Hallituksen jäsenten on oltava motivoituneita ja kiinnostuneita yhtiön kehittämisestä, heidän tulee perehtyä asioihin etukäteen ja käsitellä asioita hallituksessa rakentavasti, avoimesti ja kriittisesti.

Pikkunäpertely ei kuulu yhtiön hallitukselle. Hallituksen jäsenillä on tehtävässään oikeudellinen vastuu, joka voi viimekädessä johtaa jopa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Osakeyhtiölain keskeinen hallituksen vastuu ja tehtävät on määritelty OYL 6 luvussa. Hallituksen jäsenen on seurattava yhtiön toimintaa ja havaitessaan sellaisen seikan, joka edellyttää hallituksen päätöksen tekoa, tuotava asia hallituksen tietoon. Hallituksen tulee linjata oma työskentelynsä ja pysyttävä tehdyissä päätöksissä.

© Kari Palviainen, osakeyhtiölain hallitusvastuu.